Vedtægter

Vedtægter for Lokalarkiver i Østjylland

§1 NAVN
Foreningens navn er ”Lokalarkiver i Østjylland”.
Foreningen udgør en kreds under ”Sammenslutningen af Lokalarkiver” (SLA).

§2 FORMÅL
Foreningens formål er at fremme kredsens lokalhistoriske arkivers interesser, arbejde og indbyrdes samvirke og styrke deres stilling som kulturinstitutioner.

§3 VIRKSOMHED
Foreningen formidler kontakten mellem medlemsarkiverne og deres respektive
landsorganisationer.
Foreningen virker for samarbejde mellem kredsens lokalhistoriske arkiver, f. eks. ved
udveksling af erfaringer og materiale og gennemførelse af fælles aktiviteter (møder, kurser, udstillinger, PR- og indsamlingskampagner m.v.)
Foreningen søger at fremme samarbejdet mellem kredsens lokalhistoriske arkiver og
andre former for lokalhistorisk virksomhed i kredsen (museer, historiske samfund,
lokalhistoriske foreninger, slægtshistoriske foreninger, biblioteker m.v.)

§4 MEDLEMMER
Foreningens medlemmer er lokalhistoriske arkiver i Østjylland. Hvert arkiv har ét
medlemskab.
Ordinære medlemmer skal være medlem af en landsdækkende lokalarkivorganisation.
Til foreningen kan, uden stemmeret, associeres institutioner, organisationer,
samarbejdspartnere m.fl., der er medlemmer eller ekstraordinære medlemmer af en landsdækkende lokalarkivorganisation.

§5 BESTYRELSE
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges blandt de
ordinære medlemmer på foreningens generalforsamling. Et ordinært medlem kan kun
have en repræsentant i bestyrelsen.
Valgbar til bestyrelsen er medarbejdere ved medlemsarkiverne samt medlemmer af disses styrelser.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år, således at 2, henholdsvis 3 af disse efter tur er på valg hvert år.
Generalforsamlingen vælger tillige hvert år 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Associerede medlemmer kan tildeles observatørpost i
bestyrelsen.
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden. I tilfælde af formandens forfald, tegnes foreningen af næstformanden og kassereren.

§6 GENERALFORSAMLING
Stk. 1.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg
a. 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer (jfr.  § 5) og 2 suppleanter
b. 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne,
således at de er disse i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær
generalforsamling skal afholdes, hvis mindst 1/5 af medlemmerne over for formanden fremsætter ønske herom med motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at der er fremsat ønske herom.

Stk. 3.
Generalforsamlinger indkaldes med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, ledsaget af dagsordenen.

Stk. 4.
Hvert ordinært medlem råder over én stemme på generalforsamlingen. Der kan kun
stemmes ved personligt fremmøde.
Afstemninger på generalforsamlinger afgøres ved almindelig stemmeflertal, se dog § 8.
Såfremt blot ét medlem kræver det, skal der foranstaltes skriftlig afstemning.

§7 ØKONOMI
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse på den ordinære
generalforsamling.
Generalforsamlingen vedtager budgettet og fastsætter herunder kontingentet for det
efterfølgende år.

§8 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Forslag til vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne senest tre uger før
generalforsamlingens afholdelse.
Ændringer i vedtægterne kan vedtages på generalforsamlingen med almindelig
stemmeflerhed, når mindst halvdelen af kredsens medlemmer er repræsenteret eller når 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

§9 OPLØSNING
Opløsning af foreningen kræver vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højst 6 ugers mellemrum, hvoraf den sidste skal være en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.
Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om foreningens formue og andre aktiver, dog således, at de kommer en historisk forening, institution eller
forskningsopgave til gode. Foreningens arkiv placeres efter aftale mellem bestyrelsen og SLA.

§10 IKRAFTTRÆDEN
Denne vedtægt og efterfølgende vedtægtsændringer træder i kraft efter godkendelse af SLA.

 

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 21. marts 2015.