Generalforsamling 2024

Lokalarkiver i Østjylland
Indkaldelse til generalforsamling

Lørdag den 24. februar 2024 kl. 13.30
Herskabsstalden på Vilhelmsborg, Vilhelmsborgs Allé 1, 8320 Mårslet.

Forud for generalforsamlingen har bestyrelsen i samarbejde med Mårslet Egnsarkiv arrangeret besøg på Mårslet Egnsarkiv og på Vilhelmsborg med foredrag og efterfølgende frokost.

Pris for deltagelse i besøg, foredrag og frokost inkl. en vand er kr. 100 pr. person.

Tilmelding via formularen nederst på siden senest den 17. februar 2024. Betaling til reg.nr. 6191 Konto 0002965232.

Mødested: Vi mødes ved Mårslet Egnsarkiv, Testrupvej 4, 8320 Mårslet, indgang fra Obstrupvej. hvor der også er mulighed for parkering.

Kl. 10.00 Besøg på Mårslet Egnsarkiv

Kl. 10.45 Vi forlader arkivet og kører til Herskabsstalden på Vilhelmsborg

Kl. 11.00 Foredrag om Vilhelmsborgs historie ved Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen

Kl. 11.45 Foredrag om Vilhelmsborg i dag ved Arrangementsansvarlig Monica Forrest

Kl. 12.30 Frokost i Herskabsstalden

Kl. 13.30 Generalforsamling med kaffe/te og kage

Dagsorden til generalforsamlingen

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning

3.  Regnskab

4.  Indkomne forslag

5.  Budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 250

6.  Valg

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Hanne Skriver (villig til genvalg) og Annemarie Carlsen (genopstiller ikke).
  • Valg af suppleanter: På valg er Claus Hedemann Jensen (opstiller til bestyrelsen) og Jørn Christiansen (villig til genvalg).
  • Valg af revisor: På valg er Gervid F. Hansen (genopstiller ikke)
  • Valg af revisorsuppleant: På valg er Svend-Erik Christiansen (villig til genvalg).

7. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest lørdag den 10. februar 2024 på

Download program og dagsorden herunder.