Generalforsamling 2023

Lokalarkiver i Østjylland
Indkaldelse til generalforsamling

Lørdag den 25. marts 2023 kl. 13.00
Aktivitetshuset i Gjerlev, Tønagervej 13, 8983 Gjerlev J.

Forud for generalforsamlingen har bestyrelsen i samarbejde med Nørhald Egnsarkiv arrangeret et foredrag med efterfølgende frokost.

Pris for deltagelse i foredrag og frokost inkl. en øl eller vand kr. 100 pr. person.
Tilmelding vha. nedenstående formular senest den 18. marts 2023. Betaling til reg.nr. 6191 Konto 0002965232.

Mødested: Vi mødes ved Aktivitetshuset i Gjerlev, Tønagervej 13, 8983 Gjerlev J., hvor der også er mulighed for parkering.

Kl. 10.00 Besøg på Nørhald Egnsarkiv

Kl. 11.00 Foredrag om Kastbjerg Ådal, Kirkemosegård skatten mv. ved arkæolog Benita Clemmensen, Museum Østjylland.

Kl. 12.15 Frokost i Aktivitetshuset

Kl. 13.00 Generalforsamling med kaffe/te og kage 

Dagsorden til generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 250
 6. Valg
  Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Dorthe Søborg Skriver, Peter Løvstad og Villy Møller Jensen. Alle er villige til genvalg.
  Valg af suppleanter: På valg er Claus Hedemann Jensen og Jørn Christiansen. Begge er villige til genvalg.
  Valg af revisor: På valg er Gervid F. Hansen, villig til genvalg
  Valg af revisorsuppleant: På valg er Svend-Erik Christiansen, villig til genvalg
 7. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest lørdag den 11. marts 2023 på

Hent invitation og dagsorden til generalforsamling herunder.